Общи условия
1. Предмет на договора
Експлорър Медия България ЕООД [Адрес по регистрация: 1619 София, ул. Ива №2А., ЕИК: BG813157170(наричан по-нататък: Доставчик) предоставя срещу заплащане на своите клиенти (наричани по-нататък: Клиент) определените в настоящите Общи условия услуги, при дефинирани в настоящия договор условия. Доставчикът си запазва правото едностранно, без задна дата, да променя условията на услугите и техните цени.
2. Услуги, предоставяни от Доставчика
SHOP услуга: Онлайн магазин услуга, която в рамките на отделна уеб базирана платформа осигурява на Клиента възможност за представяне и продажба на продукти, а за посетителите на онлайн магазина възможност за ползване на информация и закупуване на продуктите на Клиента.
CMS услуга: Уебсайт услуга, която подпомага Клиента да предоставя текст, снимки и друг вид информация. Освен това съдържа и много други използваеми вградени функции.
MALL услуга: Интернет Търговски Център услуга (наричана и Онлайн пазар), която в рамките на строго определена структура и платформа предоставя на Клиента възможност за представяне и продажба на продукти, а за посетителите възможност за информиране и покупка на продукти.
ДОМЕЙН услуга: По поръчка на Клиента, Доставчикът предприема действия относно делегиране правата за използване (регистрация) на посочен от Клиента домейн. Домейнът може да бъде с окончание .BG или домейн от друга област. Актуалният списък се намира на интернет страницата на Доставчика.
ХОСТИНГ услуга: Хостинг и свързани услуги, които Клиентът може да използва за обслужването на интернет страници и онлайн приложения . Свързани услуги: ДОМЕЙН услуга, email адреси към домейна, POP3 достъп, FTP потребители, MySQL база данни.

Доставчикът предоставя услугите SHOP, CMS, MALL, ДОМЕЙН или ХОСТИНГ на Клиента, наричани по-нататък услуги. Услугите се предоставят от Доставчика на сървъри, които физически са отделени от седалището на Доставчика и са съхранявани при определени условия, отговарящи на нормативните изисквания. Доставчикът има право да прехвърля използваните от Клиента услуги между отделните сървъри, в зависимост от тяхната натовареност. Доставчикът си запазва правото да променя техническите параметри и скоростта на сървърите. Доставчикът може да извършва тези промени и без предварителното уведомяване на Клиента. Доставчикът предоставя административен панел за използването на услугите и извършването на необходимите настройки към тях. За да използва услугите Клиентът попълва регистрационен формуляр или бланка за поръчка, с изпращането на които, приема Общите условия. SHOP услуга могат да използват фирми и еднолични търговци, които разполагат с необходимите разрешителни за извършването на дейността. Проверката на тези документи, разрешителни е в правомощията единствено на компетентните държавни органи (напр. Комисия за защита на потребителите и др.). Доставчикът не проверява наличието и валидността на такива документи и не носи никаква отговорност за нанесени щети и вреди, следствие от липсата на тези документи и разрешителни. При регистрация на услугите SHOP и CMS Доставчикът предоставя 14 дневен пробен период , през който Клиентът може да ползва услугите, преди окончателно да реши дали да поръча тези услуги. Ако до края на този период Клиентът не поръча изпробваните услуги, в този случай Доставчикът изтрива регистрираните услуги от базата данни и настоящият договор автоматично става невалиден. По време на пробния период Клиентът може да използва безплатно желаните услуги. Клиентът се съгласява, че може да използва пробния период единствено и само с намерение евентуално отваряне на онлайн магазин или създаване на уебсайт. Ако се докаже различно от това намерение (напр. копиране на интелектуална собственост, промишлен шпионаж и др.), Доставчикът ще изтрие услугите без предупреждение, а Клиентът се съгласява да заплати на Доставчика определено от последния обещетение. В зависимост от размера на щетите, Доставчикът има право да предприеме правни стъпки за изплащане на полагащото му се обезщетение. За използването на SHOP и CMS услуги е необходимо наличието на интернет връзка и браузър. Списъкът с препоръчаните браузъри е разположен на интернет страницата на Доставчика. Ако Клиентът използва различен от посочените в списъка браузъри, цялата отговорност за причинените от това щети е на Клиента. При използването на услугата SHOP, Клиентът използва индивидуален административен панел, през който качва продукти, извършва настройки на продукти и на магазина. Посетителите пазаруват в индивидуален за всеки Клиент магазин, като само с едно кликване поставят избрания продукт в количката. В нея постоянно могат да се видят наименованието, количеството и стойността на избраните продукти. Преди поръчка посетителят трябва да се регистрира в системата, при което въвежда данните, необходими за изпълнение на поръчката. След това посетителят избира от предоставените от магазина начини на плащане, доставка и други възможности. След това има възможност да провери поръчката, следва изпращане на поръчката, за което и двете страни (търговец и клиент) може да получат уведомителен email. След направената поръчка вече превърналият се в клиент посетител, може да следи състоянието на поръчката си чак до изпълняването й. Наемателят на онлайн магазина също може да следи детайлите на поръчката. При използване на услугата CMS, Клиентът качва съдържанието собствения си уебсайт и извършва настройките му през специален административен панел.
3. Права и задължения на Клиента
Клиентът може да използва услугите 7 дни в седмицата, 24 часа на ден. Клиентът няма право да използва услугите за забранени със закон, провокативни или накърняващи личните права на гражданите дейности. В услугите SHOP и MALL могат да се предлагат само продукти и услуги, чиято продажба не е забранена със закон и не нарушава интересите на Доставчика. В рамките на услугата CMS може да се визуализира всякакъв вид информация, чието публикуване не е забранено със закон и не нарушава интересите на Доставчика. Чрез услугите SHOP иMALL не може да се продават продукти, за чиято продажба изключителният представител или дистрибуторът на продукта (ако има такъв) не е дал разрешението си. Клиентът няма право да преотстъпва услугите на трети лица, нито безплатно, нито срещу заплащане, без изричното писмено съгласие на Доставчика. Клиентът е длъжен да уведоми Доставчика за забелязани грешки и нередности в услугите. При услугата ДОМЕЙН, с прекратяване на договора, задължението за поддържането на домейна се прехвърля на Клиента. Клиентът е длъжен своевременно да уведоми Доставчика за всяка промяна в данните, които е предоставил по време на регистрацията. За щети, причинени от неуведомяването или несвоевременното уведомяване за промени в данните на Клиента, Доставчикът не носи никаква отговорност. Доставчикът е задължен да приема съобщения от Клиента, и съответно да изпраща информации, свързани с услугите, единствено и само от/до email адреса, който е предоставен от Клиента. Поради тази причина Клиентът е длъжен да предостави валиден email адрес, както и своевременно да уведомява Доставчика за промени в email адреса. Клиентът е длъжен да пази строго индентификационните кодове, потребителски имена и пароли, които са необходими за използване на услугите, като цялата отговорност за щетите, причинени от намесата на неоторизирани лица, е на Клиента. Клиентът носи пълната отговорност за законността на информациите и данните, които разполага на сървъра на Доставчика или препраща чрез мрежата му. Клиентът се задължава коректно да въведе данните за фактура, като въвеждането на ЕИК или ЕГН (за физически лица) е задължително. Клиентът се задължава да заплаща сумите по проформа фактурите единствено от сметки, или от името, на Клиента, но не и от името на трета страна. Клиентът носи пълната отговорност за неспазването на гореописаните изисквания за предоставяне на реални данни за фактура и начина на заплащане.
4. Права и задължения на Доставчика
Доставчикът е длъжен да отговори на изпратените от Клиента съобщения в рамките на 3 работни дни, освен ако Клиентът има просрочени задължения. Комуникацията между Доставчик и Клиент се извършва преди всичко по електронен път. При липса на допълнително споразумение, Доставчикът не е длъжен да приема съобщения от Клиента, или да му изпраща информация, по друг начин освен електронен път. Доставчикът е длъжен да направи всичко възможно услугите да бъдат постоянно достъпни, но за щети, причинени от фактори, извън неговата компетенция, не носи отговорност. Доставчикът е длъжен да отстрани проблема, причиняващ спирането на услугите, в рамките на 5 работни дни. За услугата ХОСТИНГ Доставчикът е длъжен да предостави на Клиента дисково пространство без реклами. Доставчикът поема подръжката на домейните и поддомейните, принадлежащи към хостинга, ако Клиентът поиска това. При други услуги, Доставчикът има право да разполага реклами в услугите, като за отстраняването им може да начисли допълнителни такси. Доставчикът има право да начисли допълнителна такса, в краен случай да ограничи или спре услугите, ако Клиентът използва ресурсите в много по-голяма степен от средната, или причиненото натоварване застрашава непрекъснатото предоставяне на услугите. Доставчикът има право да спре или ограничи услугите ако информацията, разположена от Клиента на сървърите на Доставчика, дейността на Клиента или действията на други интернет потребители застрашават работата и сигурността на сървърите и цялата мрежа на Доставчика, в т.ч. и услугите, които заемат повече ресурси от нормалното. Доставчикът има право да въведе ограничение в изпращането на email-и от дисковото пространство към услугата ХОСТИНГ, ако има съмнение, че Клиентът използва услугите за изпращане на непоискани търговски съобщения (SPAM). Доставчикът не носи никаква отговорност за причинени от интернет мрежата загуба на информация, претоварване, както и за щети, и технически проблеми, причинени от трети страни. Доставчикът редовно прави копия на разположените на сървъра му файлове, база данни, настройки (т.нар. back-up), и прави всичко възможно за опазване на данните на Клиента. Извършването на незаконна дейност, или такава, която е в разрез с установената интернет етиката, дава право на Доставчика да ограничи или спре услугите на Клиента като едновременно с това го уведоми. Доставчикът не носи никаква отговорност във връзка разположено от Клиента съдържание или извършвана от Клиента дейност. Технологията на услугите SHOP и MALL предоставя на Клиента възможност за представяне и продажба на продукти, а за посетителите възможност за разглеждане и покупка на продуктите. В тази връзка Доставчикът изпълнява ролята само и единствено на посредник на информация. Отговорността за автентичността и доставката на продуктите и услугите, предлагани в отделните онлайн магазини, е изцяло и единствено на Клиента. Евентуалните юридически спорове, свързани с продажбите, са единствено между Клиента и неговите клиенти, и/или съответно между Клиента и компетентните държавни и регулаторни органи, в съответствие с действащото законодателство. Доставчикът има грижата за съхранение на данните, за обезпечаване сигурността на базата данни и за постоянното развитие на услугите, но не носи отговорност за щети, причинени от интернет мрежата, хардуер и софтуер, както и за такива, причинени от неправилното използване на услугите от страна на Клиента. Доставчикът има право по всяко време, едностранно, да променя функциите (добавяне на нови или изваждане от употреба на определени такива) на услугите, както и да променя дизайна на общите части на платформите.
5. Защита на личните данни
Надеждната работа с лични данни, гарантирането на правото за достъп до информация са от основно значение. Доставчикът и Клиентът декларират, че ще съхраняват и използват личните данни на посетителите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. При услугата SHOP за пазаруване в онлайн магазините посетителите трябва да предоставят основните си лични данни (име, адрес, телефон, email адрес и др.). Доставчикът съхранява данните на регистрираните потребители с цел евентуално доказване на поръчка при възникнал спор между Доставчик и Клиент или Клиент и потребител. В такива случаи, според действащото законодателство, данните на Клиента са публични и са достъпни за потребителя. Доставчикът съхранява информацията, данните и документите, които са качени на сървърите му във връзка предоставяне на услуги, включително регистрирани потребители, продукти, направени поръчки и свързаните с тях данни, без да ги предоставя на трети страни без изричното искане от страна на Клиента. Изключение правят органите на държавната власт. При услугите MALL, SHOP иCMS посетителите могат да се запишат за информационни бюлетини, чрез които Клиентът, а в някои случаи и Доставчикът могат да изпращат безплатни съобщения. Посетителите могат да се отпишат от бюлетина по всяко време от същата страница, където са се записали. След това нито Доставчикът, нито Клиентът могат да изпращат бюлетин на посетителя. Доставчикът третира конфинденциално информацията, която Клиентът е предоставил при регистрация или покупка, не я предоставя на трети страни, с изключение на SHOP и MALL услугите, където според действащото законодателство данните на Клиента са публични. Доставчикът използва данните във връзка предоставяните услуги и ги съхранява в собствена база данни. Доставчикът има право да изпраща информационни съобщения на предоставения от Клиента email адрес.
6. Цени на услугите
Доставчикът предлага услугите на база актуалната си ценова листа, която може да се види на . Доставчикът има право да променя едностранно цените максимум четири пъти в годината. Доставчикът си запазва правото да не променя цените на услугите, поръчани преди промяната на цените. Клиентът се задължава да заплати цената на услугите в срок от 14 дни, на база издадена от Доставчика фактура, по банковата сметка на Доставчика. При промяна на нуждите на Клиента, за разликата между де факто цената и платената сума, Доставчикът издава фактура. В случай, че делегирането на домейн е неуспешно по независещи от Доставчика причини, то Доставчика има правото да начисли допълнителна такса, която да покрие административните му разходи. В случай, че Клиентът не заплати фактурата до 14 дни след издаването й, то Доставчикът има право да начисли лихва и да прекъсне услугите до заплащане на дължимата сума. Доставчикът има правото на база индивидуална преценка да прекъсне всички услуги (SHOP, CMS, MALL, ДОМЕЙН, HOSTING и др.) на Клиента, докато последният не заплати всички дължими суми. При ДОМЕЙН услуга, на основание актуалните изисквания на управляващия дадената област, Доставчикът може да ограничи, прекрати или откаже услугата дори и при 1 ден закъснение с плащането. Доставчикът начислява отделна такса за възстановяването на всяка една услуга след прекъсване или отказване. При закъснение в плащането от над 28 дни, задължението автоматично се предава на фирма за събиране на просрочени вземания, като разходите се поемат от неплащащата страна, в случая от Клиента. Клиентът дава съгласието си на Доставчика, в случай че има неплатено задължение повече от 28 дни, Доставчикът да може да публикува всички данни на Клиента в списъци с фирми-длъжници, които списъци са достъпни и през интернет.
7. Прекъсване на услугите
С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се сключва безсрочен договор. Всяка една от страните може да прекрати договора с еднодневно предизвестие. В този случай Доставчикът веднага прекратява достъпа да всички услуги. Ако Клиентът поне 14 дни преди датата на следващата фактура не изрази намерението си за прекратяване на договора, то Доставчикът издава следващата фактура. Ако Клиентът има неплатена фактура, то може да откаже услугите единствено след заплащане на допълнителна такса. В такъв случай Доставчикът издава нова фактура, в която фигурират дължимата сума за използването на услугите в периода между датата на отказване от услугите и датата на издаване на предишната фактура, както и допълнителната такса. В случай, че Клиентът откаже услугата, цената за използването й не му се възстановява. В случай на отказ от услугите, Доставчикът има право да включи и пробния период в периода на използване на услугите и да изисква неговото заплащане. При отказване на услугите в деня на издаване на фактурата, се счита че периода на предоставяне на услугите е изтекъл и в следващите две седмици Доставчикът може да спре услугите. Доставчикът си запазва правото да не предоставя услуги на тези Клиенти, които публикуват заблуждаваща, подвеждаща, предумишлено грешна, причиняваща възмущение информация, или не отговарят на законовите изисквания за провеждане на дейността, мамят или ограбват посетителите. При неплащане в срок от 14 дни на дължимата сума от страна на Клиента, Доставчикът има право веднага да прекрати настоящия договор. Прекратяването на договора не освобождава Клиента от задължението му да заплати дължимите по настоящия договор суми. В случай, че Клиентът, във връзка с ДОМЕЙН услуга, предостави на официалния регистратор искане относно това, че желае да се откаже от подръжката на домейна от Доставчика, то в този случай Доставчикът има правото веднага да прекрати настоящия договор, да изтрие от системата си услугите ДОМЕЙН и ХОСТИНГ, с което те стават недостъпни. Поради тази причина Клиентът е длъжен преди да подаде искането си за преместване на домейна да копира всичката важна информация. Доставчикът не носи отговорност за евентуални щети, причинени от некопирането от страна на Клиента на тази информация.
8. Други условия
С приемането на настоящите Общи условия се сключва договор, чийто официален език е български. Доставчикът не картотекира сключените договори. С попълването и изпращането на бланката, намираща се на уебстраницата на Доставчика, Клиентът приема предложението на Доставчика за предоставяните от него услуги и за сключването на настоящия договор. По всички въпроси, неуредени с Общите условия на настоящия договор, се прилагат съответните разпоредби на законодателството на Република България и Европейския съюз. Всички спорове породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще се уреждат в духа на добрата воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – от компетентен съд.
9. Други
С приемането на настоящите Общи условия се сключва договор, чийто език е български. С попълването и изпращането на формуляра за поръчка от страна на Клиента, то настоящият договор се счита за сключен, а Клиентът приема условията на Доставчика. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства ще се уреждат в духа на добрата воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – от компетентен съд на Република България. Доставчикът не носи отговорност за евентуални проблеми при регистрация на домейн, произтичащи от независещи от него обстоятелства. Актуалната версия на Общите условия е достъпна на сайта на Доставчика. Доставчикът има правото по всяко време, без предварително предизвестие, да променя едностранно Общите условия. Задължение и отговорност на Клиента е да следи промените в Общите условия. Използването на услугите на Доставчика от страна на Клиента след направени промени в Общите условия се счита за приемане на направените промени.